HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Meer informatie over de raadsleden

Agenda's, vergaderstukken en besluiten

Wanneer vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies en waar hebben zij het over? Welke besluiten heeft de gemeenteraad genomen? Meer informatie over de agenda, vergaderstukken en besluiten (externe link)

Contact met de raad

Mocht u iets willen weten over raadsaangelegenheden, dan kunt u daarvoor terecht bij de griffie. Meer informatie over contact met de raad

Invloed op de raad

Het gemeentebestuur stelt zich open voor frequent contact met deze doelgroepen, maar daagt ook u als burger, uit om met initiatieven te komen. Meer informatie over invloed op de raad

Live meeluisteren

U kunt een raads- of commissievergadering live volgen of terugluisteren. Luister live naar de raadsvergadering

Samenstelling van de raadscommissies

Samenstelling van de raadscommissies. Meer informatie over de samenstelling

Coalitieakkoord 2018-2022

In dit coalitieakkoord staat per onderwerp opgenomen wat de visie van de coalitie is en wat de prioriteiten zijn die zij stelt. Meer informatie over het coalitieprogramma

Over de raad

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden.De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies. Meer informatie over de raad